Присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация София“ ЕАД
Ако желаете да се присъедините към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предлагаме за Ваше улеснение следната информация.

Процедурата се разделя в пет последователни стъпки:

I. Съгласуване
II. Ред за присъединяване
III. Изкупуване
IV. Образци на заявления
V. Начин за контакт
 • I. Съгласуване
  Независимо от инвестиционните намерения за дадения имот, за да стартира процес по присъединяване, е необходимо да бъдат налични към момента следните документи за имот, получени от „Топлофикация София“ ЕАД: Съгласувана Виза за имота или Становище за указания за изместване на топлопровод и Съгласувана Виза за имота

  1.За всеки обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения за строителство, е необходимо още преди изготвянето на инвестиционните проекти на сградата, да бъде извършена съгласувателна процедура за наличие на топлопреносни мрежи, като за целта бъде попълнен образец

  2.За да започне строителството, всеки инвеститор трябва да съгласува Визата на имота с „Топлофикация София“ ЕАД, като попълва образец

  В случаите, когато Визата на имота не е съгласувана от „Топлофикация София“ ЕАД, се подава образец Важно: Преди да започне изграждането на инвестиционните проекти за техническите мрежи, захранващи сградата, те трябва да се съгласуват с „Топлофикация София“ ЕАД, като се попълват следните документи:

  Заявление за съгласуване/пресъгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (електро, телефонни и оптични кабели, ВиК, газификация и др.)

  и/или
  Заявление за съгласуване: вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ и/или вътрешна инсталация за битово-горещо водоснабдяване /Част ВиК/

  • II.Ред за присъединяване

   Проучване на техническите възможности и условията за присъединяване

   За да се присъедините към топлопреносната мрежа на гр. София е необходимо на първо място да подадете Заявление за проучване на техническите възможности и условията за присъединяване на сграда   и да заплатите такса по утвърдена от топлопреносното предприятие тарифа. В заявлението имате възможност да посочите дали желаете топлопреносното предприятие да извърши пълен инженеринг на енергийните обекти и съоръжения ( проучване, проектиране и изграждане) , да извърши единствено изграждане ( строителство на съоръженията и снабдяване с разрешение за ползване) или предпочитате сами да изградите присъединителния топлопровод и АС. Към заявлението следва да попълните и приложите и Заявление - декларация за техническа характеристика на сградата и етапи на нейното завършване.   В 14 дневен срок от подаване на заявлението, наши инженери-специалисти ще извършат проучване на условията, ще определят точка на присъединяване и ще ви издадат писмено становище.

   Инвестиционно проектиране

    В случай, че сте избрали топлопреносното предприятие да извърши пълен инженеринг на енергийните обекти и съоръжения, към становището с условията по присъединяване ще получите и проект на договор за изработване на инвестиционен проект и/или договор за присъединяване към топлопреносната мрежа. Въз основа на сключения договор, топлопреносното предприятие ще изработи инвестиционния проект и ще ви снабди с разрешение за строеж, след което директно ще стартира изпълнението му.

   В случай, че предпочитате сами да изготвите инвестиционния си проект, то в едногодишен срок от получаването на становището с условията по присъединяване следва да изработите и внесете готовия инвестиционен проект за съгласуване в топлопреносното предприятие. За целта подавате Заявление за съгласуване на проект като към него прилагате всички части на инвестиционния проект в писмен и електронен вид.

   Сключване на договор за присъединяване

   След като топлопреносното предприятие установи, че проекта съответства на условията, заложени в становището,  ви предлага проект на договор за присъединяване. В едноседмичен срок от получаването му имате възможност да възразите по конкретни клаузи в същия като писмено аргументирате възраженията си. Последните ще бъдат взети предвид и ще ви бъде предложен нов проект на договор, който съответства на индивидуалните ви изисквания. Когато сте готов да пристъпите към подписване на договора, подавате Заявление за сключване на договор за присъединяване като към него прилагате необходимите документи заедно с подписаните  предварително предоставени  проекти.

   Изграждане на енергийните обекти и съоръжения

   Според чл. 137, ал. 1 ЗЕ  при присъединяване на клиенти, ползващи ТЕ за битови нужди

   присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция се изграждат от топлопреносното предприятие и са негова собственост.

   По изключение след предварително съгласуване, съоръженията може да бъдат изградени и от клиента като впоследствие се изкупуват от експлоатационното дружество. Изграждането стартира след снабдяване с разрешение за строеж и подписване на акт, образец 2а за откриване на строителна площадка.

   Откриване на партиди

   След завършване на строително-монтажните работи, врязването и изпитването на съоръженията, клиента следва да подаде Заявление за включване на клиенти към "Топлофикация София" ЕАД, заедно със ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА и да приложи необходимите документи. Процедурата по присъединяване се прекратява с откриването на партиди в топлопреносното предприятие и включването на енергийните обекти в редовна експлоатация.

   Правила за присъединяване на клиенти към топлопреносната мрежа на гр.София