• 1. Реален месечен отчет
  Това е случаят, в който имате монтирани топломери, разпределители и водомери с дистанционно отчитане. Топлинният счетоводител получава показанията за реално потребената от вас енергия и всеки месец вие заплащате нея.
 • 2. Прогнозни количества
  Това е случаят, в който топломерите, разпределителите и водомерите ви се отчитат веднъж годишно. Затова месечната ви сметка се определя на база прогнозни количества енергия, като определящо е потребеното от вас количество енергия, отчетено в последната изравнителна сметка. Прогнозното количество енергия се умножава по актуалната цена.

  Съответно в зимните месеци получавате сметки за парно и топла вода, а извън отоплителния сезон – само за топла вода. След края на отоплителния сезон, когато се отчетат уредите, се вижда колко реално сте потребили. Разликата се отбелязва във вашата изравнителна сметка. Съответно вие може да имате да доплащате или да ви бъде възстановена сума за годината.
 • 3. Равни месечни вноски
  В този случай отново месечните сметки се определят на база потребеното от вас количество енергия от миналата година (според последната ви изравнителна сметка), умножено по актуалната цена. Разликата е, че то се разпределя равномерно за всички месеци – на 12 равни части.

  През м. август се прави изравнителна сметка за периода на плащане на месечни вноски. Разликата е сума за доплащане или за възстановяване. Ако има сума за доплащане, тя ще се добави към “равната вноска” за последния месец. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде извадена от „равната вноска” за месеца. Предимствата на този начин на плащане е лесното прогнозиране на месечните бюджети и равномерното разпределение на финансовата тежест през цялата година.

  Клиентите, които през изминалия отоплителен сезон са заплащали на равни вноски, не трябва да подават отново заявления, ако желаят да запазят този начин на заплащане и през следващия сезон. Ако клиентите желаят да се откажат от равните месечни вноски, трябва да подадат писмено заявление за отказ.