• При продажба/промяна на собственост
  Можете да подадете заявление за промяна на партида Центровете за обслужване на клиенти на “Топлофикация София” ЕАД . Задължително е да докажете собственост, като представите оригинал или нотариално заверено копие от документ за собственост или вещно право на ползване. Необходим е и нотариално заверен споразумителен протокол между двете страни с междинно засичане на уредите от страна на топлинния счетоводител. Заявлението следва да се подаде в 30-дневен срок от промяната на собствеността. Заявление - Декларация за промяна на титуляр, Заявление за закриване на партида
 • При отдаване под наем
  При отдаване под наем от физическо на физическо лице със заявление и приложени копия на договор за наем и Нотариален акт на имота и писмено съгласие в нотариално заверена форма от собственика, наемателят може да получава и заплаща фактури. Той получава договорна сметка, а заплатените суми може да отчете като собствен разход. Той носи официално отговорност за заплащането на сметките в периода на договора и има право да сключва споразумения за разсрочено плащане. Заявление - Декларация за промяна на титуляр, Заявление за закриване на партида
 • При смърт на титуляр
  Наследниците или лицето, придобило жилището по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, в 30-дневен срок следва да подадат заявление за промяна на титуляра на партидата. Следва да бъдат представени документи, удостоверяващи собствеността. Заявление - Декларация за промяна на титуляр, Заявление за закриване на партида
 • Защо е важно информацията да е актуална
  Актуализирането на тази информация е важно, за да може титулярът на партидата да използва всички полагащи му се права, както и да има яснота за дължими суми по текущи или натрупани сметки. Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота. Не на последно място така се гарантира качествен и навременен контакт с компанията.