• Защо трябва да заплащам сградна инсталация, като живея на последния етаж и нямам отоплителни тела?
  Според Закона за енергетиката всички абонати, които живеят в топлофицирана сграда независимо на кой етаж живеят, участват при разпределението на енергията от сградната инсталация. Това е система от тръби, които преминават през сутерена, в стените или открито през общите коридори и през всички помещения в жилищата. Чрез тези тръби топлата вода достига до радиаторите и преминава през тях.

  Вентилът на радиатора позволява да регулираме количеството топлина, което постъпва в помещението според желанието на обитателя. Не можем, обаче, индивидуално да регулираме онази топлина, която влиза в сградата и съответно в жилищата ни чрез сградната инсталация. Независимо дали искаме или не сградна инсталация ни топли и това може да се види от факта, че температурата в жилище, където всички радиатори са затворени е не по-ниска от 12ºС, дори и през най-студените дни.

  За сравнение – в неотопляваните сгради водата в чешмите замръзва! Количеството топлината, която получаваме от сградната инсталация е почти постоянно и зависи от това каква е сградата, колко стара е самата вътрешно-отоплителна инсталация, дали е добре поддържана и изолирана. В по-малка степен влияние оказва и външната температура. Когато не пестим на всяка цена и се отоплява цялата сграда, топлината, отдадена от сградната инсталация е в границите на 15-20% от общата топлинна енергия постъпила в сградата. В повечето случаи сградите, където има много необитавани жилища или неотоплявани помещения, свалени или пломбирани радиатори, и неправомерно ползвана топлинна енергия от страна на обитател, този процент нараства до 50-60%, а в отделни случаи дори и повече.
 • Какви са условията за сключване на споразумение за разсрочване на просрочени задължения?
  Споразумението се сключва с клиента - титуляр на партидата или упълномощен от него представител, като упълномощаването задължително се удостоверява с пълномощно.

  Установена практика е изплащането на дълга да се разсрочи при първоначална вноска по него. За физически лица тя е в размер на 30%, а остатъкът се разпределя на 7 (седем) равни месечни вноски. При доказано тежко финансово и/или здравословно състояние на клиента, задължението се разсрочва на равни месечни вноски спрямо сегашните му доходи. От датата на сключване на споразумението не се начислява лихва по дълга, при условие, че вноските се плащат в уговорените срокове. От същите условия могат да се възползват и юридическите лица.! Текущите сметки се плащат успоредно с вноските по разсроченото задължение.

  С подписване на споразумението Вие заявявате желанието си да изплатите сметките си в съответствие с договорения погасителен план и ако го спазвате, „Топлофикация София“ЕАД няма да предприема допълнителни действия по събиране на дълга.

  Предлаганите варианти на споразумения са изготвени от Топлофикация София” ЕАД и са утвърдени с решение № 331 на Столичен общински съвет ,обявено на 02.07.2013 г.

  Къде може да сключим споразумение за разсрочено плащане?
  За текущи задължения споразумение може да се сключи всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. в:

  • Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД на адрес: кв. „Борово”, ул. „Ястребец” № 23 Б;
  • Топлофикационен район „София” на адрес: ул. „История славяно-българска” № 6;
  • Топлофикационен район „София Изток” на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 28Б;
  • Топлофикационен район „Люлин” на адрес: ул. „Владимир Зографов” № 90;
  • Районна каса „Дондуков” на адрес: бул. „Княз Александър Дондуков” № 56.
  • На посочен от клиента адрес, за което е необходимо клиентът да се свърже със служител на дружеството на тел.02/ 902 49 41 и да уговори условията на споразумението.

  За задължения по съдебно производство (независимо на какъв етап е) споразумения се сключват в Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД на адрес: кв. „Борово” , ул.”Ястребец” 23 б (вход откъм ул. „Природа” 2), Дирекция „Правна” всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 • Как се извършва промяна на титуляр на партидата?
  Своевременната смяна на партидата е необходима на новия собственик, за да защити по-добре правата си като потребител на топлинна енергия за новозакупения имот. Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота.

  Според чл.12 от „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр.София”, публикувани в Интернет страницата на дружеството, новият собственик е задължен в 30 –дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да представи молба по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството/, копие от нотариалния акт /или удостоверението за наследници/ и нотариално заверен споразумителен протокол между стария и новия собственик, който задължава един от двамата с плащането на годишната изравнителна сметка.

  На името на кого може да се открие партида?

  Според чл. 64, ал. 1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр. София”, клиент може да бъде и друго лице – ползвател на имота, различно от собственика на имота, при условие че последният е представил писмено съгласие в нотариално заверена форма за това.