• Как да проверя колко дължа
  Размерът на задълженията можете да проверите в центровете за обслужване на клиентите на “Топлофикация София” ЕАД или на 0700 11111 или тук.
 • Ако срещу вас е започнало съдебно производствo
  На всеки етап от съдебното производство можете да потърсите възможоност за сключване на споразумение, като се обърнете към Правна Дирекция на “Топлофикация София” ЕАД в работни дни от 8:30 до 17:00 часа на адрес: София, ж.к Борово, ул. Природа 2. Споразумение може да се сключи от титуляра на партидата или от нотариално опълномощено от него лице. Изисква се документ за самоличност.
 • Ако все още няма започнало съдебно производство
  Това е точният момент да потърсите контакт със специалистите на “Топлофикация София” ЕАД, които ще ви предложат индивидуален погасителен план без начисляване на лихва за срока на разсроченото изпълнение и без лихва при предсрочно погасяване.
 • Защо не трябва да отлагате
  Разсроченото плащане и индивидуалното договаряне ще ви спестят допълнителни усложнения и разходи, които са неизбежни при съдебно дело. Освен това ще получите вариант за безлихвено изплащане, което е оптимална алтернатива на кредит.
 • Установена практика за изплащане на задължения
  Установената практика е първоначалната вноска да е минимум 30%, като остатъкът се разпределя на 6 равни месечни вноски. Има възможността да се направи мобилно споразумение за улеснение на клиентите и първоначалната вноска да се плати по банков път. Лихви не се дължат от момента на сключване на споразумението при спазване на сроковете за внасяне на договорените суми. В условията за сключване на споразумение е необходимо, клиента - титуляр на партидата да предостави документи, удостоверяващи правото на ползване или ако е от упълномощен от него представител, задължително се удостоверява с пълномощно.

  ВНИМАНИЕ! По време на разсроченото плащане следва да се плащат в срок и текущите задължения.