• При продажба/промяна на собственост
  Можете да подадете заявление за промяна на партида Центровете за обслужване на клиенти на “Топлофикация София” ЕАД . Задължително е да докажете собственост, като представите оригинал или нотариално заверено копие от документ за собственост или вещно право на ползване. Необходим е и нотариално заверен споразумителен протокол между двете страни с междинно засичане на уредите от страна на топлинния счетоводител. Заявлението следва да се подаде в 30-дневен срок от промяната на собствеността. Заявление за закриване на партида, Договор небитови клиенти, Заявление за сключване на договор
 • При отдаване под наем
  При отдаване под наем от физическо на физическо лице със заявление и приложени копия на договор за наем и Нотариален акт на имота и писмено съгласие в нотариално заверена форма от собственика, наемателят може да получава и заплаща фактури. Той получава договорна сметка, а заплатените суми може да отчете като собствен разход. Той носи официално отговорност за заплащането на сметките в периода на договора и има право да сключва споразумения за разсрочено плащане. Заявление за закриване на партида, Договор небитови клиенти, Заявление за сключване на договор, Декларация към договор.
 • При смърт на титуляр
  Наследниците или лицето, придобило жилището по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, в 30-дневен срок следва да подадат заявление за промяна на титуляра на партидата. Следва да бъдат представени документи, удостоверяващи собствеността. Заявление за закриване на партида, Договор небитови клиенти, Заявление за сключване на договор
 • Защо е важно информацията да е актуална
  Актуализирането на тази информация е важно, за да може титулярът на партидата да използва всички полагащи му се права, както и да има яснота за дължими суми по текущи или натрупани сметки. Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота. Не на последно място така се гарантира качествен и навременен контакт с компанията.