Какво означават новите Ви данни в информационната система?
 • Бизнес партьор
  Всяко физическо или юридическо лице, което е клиент на "Топлофикация София" е представено в системата като бизнес партньор със свой уникален номер. Информацията в системата за всеки Бизнес партньор е:

  • - Име (Наименование)

    

  • - Адрес - съществуват и се поддържат различни видове адреси:

    

   • * aдрес по регистрация

     

   • * aдрес за кореспонденция

     

   • * aдрес на доставка на фактури

     

   • * aдрес на топлоснабдените имоти

     

   • * домашен адрес

     

   • * служебен адрес

     

  • - Телефонен номер, факс и имейл адрес

    

  • - Тип бизнес партньор - битов; стопански и т.н.

    

  • - ЕГН / ЕИК / регистрационен номер по ДДС

    

  • - IBAN
 • Договорна сметка
  В новата информационна система Договорна сметка е еквивалент на номер платец от старата система. Основната информация за Договорна сметка в системата е:

  • - Бизнес партьор, за който е създадена

    

  • - Номер платец от системата

    

   • - Условия и начин на плащане

     

   • - Правила за изчисляване на лихви

     

   • - Имейл адрес за получаване на електронна фактура

     

   • - Адреси, на които се получават хартиени фактури

     

   • - Банкови реквизити при наличие на директен дебит

     

 • Документ за откриване на партида
  За всеки топлоснабден имот е създаден т.нар. Документ за откриване на партида. Това е обектът, обединяващ в себе си изброените по-горе основни данни, като информацията за него в системата е:

  • - Бизнес партьор
   • * кой е титулярът на партидата(може да бъде собственик или наемател на имота)

     

   • - Договорна сметка
   • * коя договорна сметка на бизнес партньора ще се използва за този договор

     

    • - Място на потребление
    • * кой е топлоснабденият имот и с какъв адрес е

      

    • - Инсталация
    • * кой е абонатния номер на този имот, на каква тарифа е и коя ФДР го обслужва

      

    • - Начална дата на откриване на партидата

      

    • - Крайна дата (при закриване на партидата)

      

    • - Срок на договора
     • * при клиенти с Договорна сметка на стопанска тарифа
 • Инсталация
  Инсталацията е технически обект, който е еквивалент на познатия Ви абонатен номер от старата система. Основната информация за Инсталация в системата е:

  • - Място на потребление - за кой недвижим имот се отнася този номер инсталация

    

  • - Документ за откриване на партида

    

   • - Текущ бизнес партньор

     

   • - Абонатен номер от старата система. За всеки абонатен номер от старата система е създаден уникален еквивалентен номер инсталация

     

   • - Тарифа

     

   • - Обслужване ФДР (фирма за дялово разпределение)

     

   • - Метод за отчитане - реален месечен или прогнозен отчет

     

   • - Номер абонатна станция, към който е създаден топлоснабденият имот

     

   • - Начин на отчитане на консумацията на топла вода за имота

     

   • - Предходни данни за консумацията на имота

     

 • Място на потребление
  Мястото на потребление е конкретният недвижим имот, който ползва топлоснабдяване. Може да бъде апартамент, детска градина, магазин и т.н. Всяко място на потребление има свой собствен уникален номер и е свързано с конкретен номер Обект на връзка. Информацията за място на потребление е:

  • - Адрес на сградата - посочен конкретен номер Обект на връзка

    

  • - Адрес на имота в сградата - вход, етаж, номер апартамент или номер офис

    

   • - Тип място на потребление - апартамент, офис, ресторант и т.н.

     

   • - Отопляем обем

     

   • - Собственици на имота - наличната информация за лицата, собственици на съответния имот и техният процент собственост

     

   • - При откриване на партида с наемател - наличната информация за договора за наем

     

   • - Потребител - ползвател/собственик на имота

     

 • Обект на връзка
  Всяка топлоснабдена сграда е Обект на връзка, имаща свой собствен уникален номер. Основната информация за Обекта на връзка е:

  • - Точен адрес на сградата

    

  • - Топлорайон, към който се отнася сградата

    

   • - Топломагистрала, към която е свързана сградата

     

 • Какви са предимствата на новата информационна ситема?

  • - Платформата ще даде възможност за надграждане и предоставяне на нови дигитални услуги
  • - Извършване на онлайн услуги без необходимост от посещение на клиентски център
   • - Разширяване на възможностите за предоставяне на нови услуги
   • - По-бързо и ефективно обслужване на потребителите
   • - Оптимизиране на процесите и човешките ресурси
   • - Интегриране на отделни софтуерни продукти, бази данни и процеси
   • - Повишаване на оперативаната ефективност и осигуряване на единен източник на информация за различните услуги
  Може да заплатите Вашите сметки:

  • -> Безкасово по следните банкови сметки.
  • * Общинска банка АД - SOMBBGSF/BG48SOMB91301011253302
   • * Юробанк България АД - BPBIBGSF/BG15BPBI79421088447001
   • * ЦКБ АД - CECBBGSF/BG67CECB97901041406400
   • * ПИП - FINVBGSF/BG57FINV91501017116365
   • * Банка ДСК ЕАД - STSABGSF/BG88STSA93000026741115
   • * Уникредит Булбанк АД - UNCRBGSF/BG58UNCR70001523957684

   • -> На касите в клиентските центровe на "Топлофикация София"
    • -> На касите на Български пощи ЕАД
     • -> На касите на Fast Pay
      • -> На касите на Easy Pay
       • -> Чрез системата ePay.bg
        • -> Чрез банковата услуга Директен дебит