„Топлофикация София“ е спазила всички законови разпоредби според проверките на МЕ и КЕВР

Резултатите от двете извънредни проверки – на Министерство на енергетиката и на КЕВР, показват, че дружеството не е нарушило закона и нормативните изисквания.

 

Днес стана ясен резултатът от извънредната проверка на КЕВР, инициирана със заповед от 2 септември 2020 г. В своя констативен протокол регулаторът посочва, че на база предоставените данни и документи, включени в проверката, няма констатирани нарушения.

 

В рамките на проверката от дружеството беше изискана информация по 9 точки, обхващащи всички дейности на дружеството през предходния отоплителен сезон, включително и приспадането на суми, вследствие на ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.

 

Няколко дни по-рано бяха оповестени и резултатите от проверката на Министерство на енергетиката. Част от заключението на констативния протокол на министерството от 30.10.2020 г. за извършената проверка гласи: „Стойността на сумите за връщане вследствие на ретроактивното регулиране на цената на топлинната енергия (по реда на § 2, ал. 12 от ПЗР към Закона за допълнение на ЗЕ) за всеки имот на територията на гр. София, обект на проверката са правилно определени от топлопреносното предприятие.

 

В няколко последователни точки, недвусмислено е посочено, че „Топлофикация София“, като дружество изпълняващо дейността дялово разпределение на топлинна енергия, е спазило законовите изисквания при изготвянето на индивидуалните изравнителни сметки.

 

Проверяващите посочват, че в изравнителните сметки на „Топлофикация София“ са отразени различните ценови периоди в съответствие с решенията на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия. В тях са посочени размерът на разликата между сумите за топлинна енергия по цените, утвърдени с решенията на регулатора и Закона за енергетиката.

 

Извънредната проверка беше извършена след заповед на министъра на енергетиката, на 16.09.2020 г. и включваше „Топлофикация София“, в ролята си на топлинен счетоводител и още 6 други фирми, изпълняващи дейността за дялово разпределение на топлинната енергия.